Til norsk sideTil dansk sideFølg oss på Facebook
TIDSSKRIFT FOR KULDETEKNIKK, AIR-CONDITIONING OG VARMEPUMPER
Scandinavian Refrigeration, Air-conditioning and Heat Pump Journal

Kontakt oss:

Kulde Skandinavia
Marielundsveien 5,
N-1358 Jar, Norge

Tlf: 67 12 06 59
Mob: 41 47 40 27

HalvorRedaktør
Halvor Røstad
Tlf: 67 12 06 59
Mob 41 47 40 47
postmaster@kulde.biz

ÅseAnnonsesjef
Åse Røstad
Tlf: 67 12 06 59
Mob 91 72 14 99 ase.rostad@kulde.biz

Abonnemnet på Kulde

koster kr 480,- pr år

Copyright 2016

Valid xhtml / css

Norsk flaggVelkommen til Kuldeportalen for Norge. Klikk på det danske flagget øverst på siden for å komme til dansk si

TEK 10 blir gjeninført.

11.mai  vedtok Stortinget forslaget om endring i energikravene i nye boliger, det vil si at kravene i TEK 10 blir gjeninført. Nåværende regjering opphevet disse kravene i et forsøk på å gjøre nye boliger litt rimeligere. Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening håper vedtaket trer i kraft raskt.

Kostnadseffektive og smarte løsninger for vannbåren varme!

Kjell Jensen, direktør i Variant VVS AS
Mandag 23. mai 2016 kl 15:00. Presentasjonen varer ca. 60 minutter.
Norsk Varmeteknisk Forening i Eikenga 13, 0579 Oslo
(tidligere Haslevangen 45 B).
Dette blir et meget interessant og nyttig innlegg om fremtidens vannbårne oppvarmingssystemer basert på kostnadseffektive og smarte løsninger, som tilfredsstiller både TEK 10 og fremtidige byggeforskrifter. Kjell Jensen har lang erfaring med vannbårne utfordringer, han har vært beskjeftiget på leverandørsiden med vannbåren varme siden 1983.
Her har alle en super mulighet til å få faglig påfyll om vannbårne oppvarmingssystemer i kommende boliger og leilighetsbygg.
 Påmelding til til rolf@nvf.no  eller tlf. 909 82 948.
Det er ingen deltakeravgift.

Rivacold

Populære varmepumper

Enova gir støtte til 15 ulike energitil-tak i boligen og støtte til varmepumper er meget populært 
Det mest populære tiltaket i fjor var væske-vann varmepumpe. Hele 1100 boligeiere søkte støtte til dette.
Det nest mest populære tiltaket var å installere en luft-vann varmepumpe, som ble installert med Enova-støtte i 847 boliger.
884 av de som skaffet seg en av de to varmepumpene gjorde det i kombina-sjon med et annet populært tiltak, nemlig å få støtte til å bygge ut oljefyren. Det høye antallet tilskudd til var-mepumper er som forventet, ettersom mange har planer om å bytte ut gammel oljekjel innen 2020.

Pingvin.Ban

Kuldesystemer ny kuldeentreprenør

Kuldesystemer AS ble etablert i slutten av januar og holder til i Rælingen utenfor Oslo og med hele Østlandet som nedslagsfelt. Firmaets kjerneområde er rådgivning, prosjektering, montasje, service og vedlikehold av kjøle- og fryseutstyr, kuldeanlegg, airconditioning og varmepumper for det profesjonelle markedet, Jon-Henning Frost Hauge er daglig leder og Helge Sundbye  er prosjektsjef i Kuldesystemer AS
Tel 400 93 500 post@kuldesystemer.no www.kuldesystemer.no


Fornybar energiforsyning og lagring i spredt-bygde områder

Nordisk Energiforskning (Nordic Energy Research) har utlyst en konkur-ranse om en ny veileder for planleggere, og teknisk løsning for et demonstrasjonsanlegg for Fornybar energiforsyning og lagring i spredtbygde områder.

Konsept
Det skal leveres en utredning for konseptvalg for energianlegg i lokalsamfunn i spredtbygde områder. Anlegget skal benytte 100% fornybare energikilder. Varmepumper skal benyttes til oppvarming, og elektrisitet skal produseres fra fornybare og fluktuerende kilder. Anlegget skal settes sammen i et system som inneholder smart grid-funksjoner og energilagring.

Oppdraget består av en generell del og en spesifikk del:
Generell del:
En studie som beskriver alternative konsept-løsninger, og som gir grunnlag for å vurdere lønnsomhet og gjennomførbarhet for denne type prosjekter i lokal-samfunn i spredtbygd områder.
Demonstrasjonsprosjekt:
Et begrunnet konseptvalg (teknisk løsning) for et slikt energianlegg i Leirvik i Eystur kommune på Færøyene.

Maks 750.000 NOK
Tilbudet må ikke overstige en samlet kostnad på 750 000 NOK, eksklusiv mva.

Rapport
Resultatet av studien skal leveres som en rapport på 100-200 sider, skrevet enten på norsk, dansk, svensk eller engelsk, i elektronisk form.
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
29. mars .2016 - 12:00

Flere mangler avdekket under Miljødirektora-tes kontroll av kjøle- og ventilasjonsanlegg

Miljødirektoratets kontroller av eiere av kjøle- og ventilasjonsanlegg avdekket at halvparten ikke har gjennomført lovpålagte tester for å forhindre lekkasje av fluorholdige klimagasser. 10 % hadde brukt ikke F-gass sertifiserte firmaer

SRG

Med 400 tonn NH3+H2O+Luft får man 1100 kubukmetyer snø også i plussgrader

I februar under X Games får Tøyen i Oslo ny "skyline". Bakken som ble brukt er 57 meter høy og et 125 meter lang. Det går med 1100 kubikk-meter snø å for dekke det seks meter brede ovarennet, og det 16 meter brede unnarennet. Snølaget er ca 50 centimeter tykt.  Det er mengder som ikke har falt naturlig på Tøyen i vinter. Men ved hjelp av en gammel kjenning fra kjemitimene får de nok snø på to dager. Ingrediensene er vann, luft og flytende nitrogen, og man får snø - helt naturlig, sier Sven-Ove Antonsen, prosjektleder i AGA.
AGA leverer gassen, som produseres i Groruddalen i Oslo. Rundt 15 tankbiler med 400 tonn flytende nitrogen bidrar til snømassene. Alternativet hadde vært å frakte snøen fra innlandet Det hadde fort blitt 110 lastebillass.
Det å produsere snøen på stedet er derfor mye mer miljøvennlig enn å frakte den fra områder med snø
Men de har også levert til andre vinterarrangementer blant annet i Stockholm. Viktig er det at denne snøproduksjonen er sikker med tanke på plusstemperatur. AGA samarbeider også med firmaet Polar Technologies som reiser rundt i verden og produserer snø til lignende arrangementer, senest i Indonesia.

www.thermocold.no

God vekst i varmepumpemarkedet i 2015 etter flere år med nedadgående kurve

Varmepumpemarkedet i Norge viste en svært positiv utvikling i 2015 etter flere år med nedadgående kurve. Det er nå solgt over 900 000 varme-pumper i Norge.
Totalt sett har bransjen levert 65 327 varmepumper til det norske markedet i 2015, en økning på 13 % mot året før. Totalt sett endte 2015 omtrent på identisk samme nivå som Prognosesenterets anslag som ble presentert på Varmepumpekonferansen 2015. På Varmepumpekonferansen 8 - 9 mars 2016 vil Prognosesenteret presentere markedsanalyser og prognoser for kommende år.

Vekst også i Finland og Sverige
I Sverige og Finland har de også opplevd en vekst i salg av varmepumper i 2015. Disse tre landene har den høyeste andelen av varmepumper i boliger i Europa. Sverige har imidlertid en mye større utbredelse av vannbåren varme enn Norge. På Varmepumpekonferansen 8. - 9. mars vil styreleder i den Europeiske Varmepumpeforeningen (EHPA) presentere driverne og utviklingen i det europeiske markedet, samt historien om hvordan fossil fyringsolje i Sverige ble erstattet med varmepumper.

Årets varmepumpepriser

8. mars ble årets varmepumpe-priser deles ut på Varmepumpe-konferansen 2016.


Formålet med prisene er å løfte frem konsepter, prosjekter, personer og kommuner som har bidratt positivt for å fremme bruk av varmepumper.
Årets varmepumpeprisen


Høgskolen i Bergen har et varmeanlegg som består av tre varmepumper med naturlig kjølemedium og en brønnpark på 81 borehull på 220 m dybde. Ideen med å bruke et varmelager i grunnen er å ta vare på varmen om sommeren og bruke den om vinteren når det er et varmebehov. Under bakken er verdens største kuldetanker for oppbevaring av kulde.

Årets Varmepumpekommune
.
Kongsberg kommune har gjennomført flere prosjekter med fokus på energi og satte i 2013 i gang et EPC-prosjekt hvor det blant annet ble installert 14 bergvarmepumper i kommunens største bygninger og fem luft til vann varmepumper i andre bygg.

Nyskapende
CO2-fryseteknologi for fiskeflåte

Tromsø selskapet Kuldeteknisk har i samarbeid med Nordic wildfish fra Valderøy i Giske kommune utviklet en miljøvennlig, effektiv og kostnadsbesparende fryseteknologi som gir forbrukere internasjonalt tilgang til sjømat av aller høyeste kvalitet – året rundt.  De to selskapene deler nå sine resultater og erfaringer fra pilotanlegget om bord i frysetråleren MTr.”Roaldnes”. Frode Berg, som er teknisk leder og en av gründerne i Kuldeteknisk, sier at forskning og utvikling er en naturlig del av selskapets virksomhet, og at de har et velfungerende og produktivt samarbeid med forskningsmiljøer i Norge.  Kuldeteknisk har hatt store forventninger til resultatet av prosjektet, både med tanke på kvalitetseffekter, og de mer praktiske og økonomiske gevinstene ved teknologien.
Hovedmotivasjonen for utviklingsprosjektet har vært en forventning til

 • Økt frysekapasitet  
 • Bedre produktkvalitet med raskere innfrysing.
 • Miljøgevinster,
 • Forbedret driftsøkonomi,
 • Økt sikkerhet for mannskapet om bord.
 • Skape akspt for CO2 kuldeanlegg i fiskeflåten


Les mer i Kulde Nr. 1

2015 et rekord år for mottak av kjøle-gasser, haloner, SF6, olje og glykol

2015 har vært et hektisk år hos Stiftelsen returgass og aldri har man tatt i mot mer kjølegass, Glykol, Haloner, SF6 og oljer. Mottak av HFK har økt med 11370 kg sammenlignet med 2014.

Grønt returpunkt SRG
Årsaken til det økte mottaket skyldes i hovedsak to ting. SRG har etablert Grønt returpunkt SRG (GRP-SRG) 63 steder i Norge.
GRP-SRG skal ta imot flasker med gass og frakte flaskene gratis til SRG på Hokksund. GRP-SRG skal ikke være et mottakssted for tomme gamle uodde flasker. Det skal i utgangspunktet være gass i flaskene og flaskene skal ikke være utgått på dato. Tomme blå Isovator flasker skal også tas imot.

Den statlige refusjonssatsen økte
med ca. 6,5 % fra 2014 til 2015 som også er medvirkende årsak til det økte mottaket. Det er mange penger å hente på å spare på gassen og levere gassen inn til SRG, det er ingen utbetaling for beholdere med gass under 5 kg.

Ny veileder til TEK er klar

Med nye krav til tekniske rom, energibudsjett og energimålere
Direktoratet for byggkvalitet (DiBk) har publisert de nye energireglene i teknisk forskrift som nå har trådt i kraft Ifølge den nye veileder fra DiBk tilfredsstiller både vannbåren og luftbåren varme kravene til energifleksible varmesystemer i de nye energireglene, Les mer i Kulde og Varmepumper Nr 1

Kuldemedieutfasingen blir stadig tøffere R404A forbud allerede i 2020

Nå skal utfasingen skje mye raskere:

 • R404A 1 januar 2020 blir det forbudt å selge kjøle- og fryseanlegg med R404A, men at det vil være lov å etterfylle med andre HFK fram til 2030.
 • R407C og R407F 1 januar 2022 blir det forbudt å selge kjøle- og fryseanlegg med R407C og R407F
 • R134a og R410A 1 januar 2022 blir det forbudt å selge ventilasjons- og vannkjøleaggregat med R134a og R410A
 • R410A 1 januar 2025 blir det forbudt å selge luft-luft varmepumper med R410A
  R22 er allerede forbudt og utfasingen skjer i et stadig økende tempo

EUs nye F-gassforordning
er grunnen til at en rekke av de mest brukte kuldemediene vil forsvinne fra mark-edet. Et kvoteregime for HFK)ble innført i EU for ett år siden. Riktignok har Norge fortsatt ikke vedtatt den reviderte F-gass forordningen EU No 517/ 2014, men norske politikere vil nok (som vanlig) følge EUs ned-fasingstempo. Overgangsordninger kan vi nok bare glemme,

Rådgiverne må gå i spissen for utfasingen av miljøskadelige av kuldemedier

Når stadig flere HFKer skal fases ut, vil det merkes godt i næringsbygg sier Ole Jørgen Veiby, direktør Kulde i GK Inneklima på et frokostmøte i regi av VVS-foreningen. For næringsbygg er HFK veldig utbredt både til klimakjøling og varmepumper og for disse er det gjort lite, mens industrien har brukt ammoniakk i årevis, og dagligvarebransjen har satset på CO2 i mer enn ti år. Bransjen står derfor foran store utfordringer.  
Vi vet at statlige avgifter kommer til å øke voldsomt i framtida. Men vi vet ikke hva som skjer med HFOene - er de giftige når de brenner? Alt dette slipper industrien og dagligvarebransjen å tenke på
,
Stadige nye utfasinger
Det å fase ut kuldemedier er heller ikke noe nytt. Kuldemediet R134a kom som erstatning for R12 som ble forbudt gjennom Montrealprotokollen fra 1987. Utskiftingene er en pest og en plage for kuldebransjen fordi de er både kostbare og tidkrevende
.
Rådgivende ingeniører må skaffe seg kompetanse
En viktig forutsetning for en vellykket utfasing og økt bruk av naturlige kuldemedier også i næringsbygg er at rådgivende ingeniører skaffer seg den rette kompetansen.Byggherren trenger en rådgiver som kan fortelle hva som er bra, hva som er tilgjengelig og hvordan man bør velge.

Informasjon til eiere av luftskrubbere og kjøletårn

Frist for vurdering fra akkreditert er utsatt til 1.januar 2017.
Forskrift om miljørettet helsevern kap. 3a stiller krav til virksomheter med innredninger som direkte eller indirekte kan spre legionella via aerosol til omgivelsene. Det fremgår i forskriftens § 11c. at virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde virksomheten til kommunen. Virksomheter skal i forbindelse med melding legge frem for kommunen en vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan.

Fekk barn frå nedfryst eggstokk

Mange kvinner mister moglegheita til å få barn etter kreftbehandling, fordi celle-gift og stråling kan øydelegge eggstokkane. Det er jo urettferdig for de fleste har jo lyst til å få familie Men no gir forsking nytt håp. For første gong i Noreg har to kvinner fødd ved hjelp av nedfryste eggstokkar. Tom Gunnar Tanbo er professor ved Oslo Universitetssjukehus, og ein av legane som står bak desse vellukka forsøka.

GK Norge blir GK Inneklima

Siden oppstarten som ren ventilasjonsbedrift har GK jobbet seg frem til også å ha en sterk markedsposisjon innen kuldefaget, byggautomasjon og energi-effektivisering. Det er bakgrunnen for omorganiseringen og endring av navn.
Dermed tilbyr GK alle fag som skal til for å skape godt inneklima. For å markere fagbredden endrer man navn til GK Inneklima AS.Med GK Inneklima AS, GK Elektro AS og GK Rør AS får man alt på ett sted. GK Inneklima tar ansvar for alt av teknikk i bygget - gjennom hele byggets levetid

Sverige
Gamle bergvarmepumpe fungerer som nye

De svenske energimyndighetenes felttest av eldre bergvarmepumper i 20 hus-holdninger viser at de er i stand til å levere tilnærmet samme effekt som da de var nye. Ved å måle energiforbruket har Energimyndigheten har vært i stand til å vurdere hvor mye energi de eldre varmepumper faktisk sparer.Målinger i testen viser at riktig dimensjonering er avgjørende, og at de eldre bergvarmepumper er i stand til å levere omtrent samme effekt som da de var nye

Integrerte varmeløsninger basert på varme-pumper og solvarme - presentasjon av HYSS (Hybrid Solar System)

Mandag 8. februar 2016 kl 15:00
hos Norsk Varmeteknisk Forening i Eikenga 13, 0579 Oslo (Haslevangen 45 B).

Program:

Muligheter for VVS-bransjen med solvarme

Lars Andrén er en kjent foreleser om solenergi, som har vært styreleder i Svensk Solenergi i mange år. Lars foretar en interessant sammenligning mellom solceller (sol-el) og solfangere (solvarme). Solvarme er en uutnyttet mulighet for VVS-bransjen, både i forbindelse med konvertering/modernisering og nybygg.

HYSS – Hybrid Solar System  

Det norske selskapet Free Energy Innovation AS har utviklet en kombinasjonsløsning basert på solvarme og moderne varmepumpeteknologi. Marcus  Kanewoff forteller om utviklingen av Hybridsystemet og årsakene til at det er mulig å oppnå en dobbelt så høy årsvarmefaktor (SCOP) for HYSS sammenlignet med konvensjonelle bergvarmepumper.
Dette er et viktig møte for alle, som ønsker å holde seg oppdatert om moderne varmepumpeteknologi i kombinasjon med solvarme.
Påmelding rolf@nvf.no eller ring 909 82 948. Det er ingen deltakeravgift.

Du kan også delta på alle Norsk Varmeteknisk Forenings faglige møter elektronisk via Lync 2013
For å delta på møtet elektronisk klikk på linken nedenunder «Bli med i elektronisk møte». Lync vil åpne seg i en nettleser eller Lync-klient om du har dette installert på maskinen. Ønsker du å delta på møtet via telefon (uten PC) kan du ringe nummeret nedenunder (76 91 19 99) og oppgi din Konferanse-ID (883438). Du kan altså følge våre møter fremover på følgende måter:
1. Via en Lync 2013 klient: klikk på linken «Bli med i elektronisk møte» og følg anvisninger.
2. Via en helt ordinær nettleser: klikk på linken «Bli med i elektronisk møte» og følg anvisninger.
3. Via telefon: Ring 76 91 19 99 og oppgi Konferanse-ID: 883438.
Trykk på denne linken à Join Lync Meeting

Hva er formålet
med Norsk Kulde- og Varmepumpenorm?

Hovedformålet er å vise hvordan kompo-nenter, systemer og anlegg kan bygges, drives og vedlikeholdes for å dekke nød-vendige krav til sikkerhet, og til vern mot utslipp av gasser som kan skade miljøet. Et parallelt formål er å bidra til effektiv energiutnyttelse.

For hele kuldebransjen
Norsk Kulde- og varmepumpenorm gjelder for kuldeanlegg og varmepumper. Den er et dokument til bruk for hele kuldebran-sjen, rådgivende ingeniører, produsenter, leverandører, entreprenører, montører, servicepersonale, eiere og brukere, driftspersonale


En intern bransjenorm

Norsk Kulde- og varmepumpenorm er en intern bransjenorm for kulde- og varmepumpebransjen, og er ikke i seg selv en del av lovverket. Den har imidlertid som et viktig formål å identifisere og vise til lover og regler som gjelder for kuldeanlegg og varmepumper.

Ikke et selvstendig dokument
Normen er ikke et selvstendig dokument, men forutsettes brukt sammen med den europeiske kuldestandarden NS-EN 378 «Kuldeanlegg og varmepumper, sikkerhets- og miljøkrav», 2008. For at en leveranse skal kunne hevdes å være i henhold til Norsk kulde- og varmepumpenorm, forutsettes det at kravene i forskrifter og standarder som normen viser til også er oppfylt.

 

Nye energiregler fra 1.januar 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå fastsatt nye energikrav til bygg i byggteknisk forskrift. De nye energikravene som trer i kraft 1. januar 2016 åpner for å bruke elektrisitet til oppvarming for bygninger under 1000  kvm.

 Bygninger over 1000 kvm oppvarmet BRA skal enten ha
•          energifleksible varmesystemer eller
•          tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger.
Ifølge departementet betyr dette at bygg over 1000 kvm må bygges med vannbåren varme, og tilrettelegges for å bruke andre energiløsninger enn elektrisitet.

Varmeinstallasjoner for fossilt brensel forbudt i nye bygg.

Dette betyr også at varmepumper og andre ”energivennlige” varmekilder kan installeres senere. Ved installasjon bør man derfor sette av nok plass til en fremtidig varmepumpe

Varmepumpekonsepter
i tilnærmet nullenergibygg

I EU står drift av bygninger for ca. 40 % av total årlig energibruk og ca. 35 % av årlige klimagassutslipp. I arbeidet med å gjøre bygningsmassen mest mulig bærekraftig har EU det siste 10-året innført en rekke nye, viktige direktiver, deriblant

 • Bygningsenergidirektivet
 • Fornybardirektivet
 • Energieffektiviseringsdirektivet
 • Økodesigndirektivet

  Les artikkelen til Jørn Stene i i Kulde Nr 6

  EU-kommisjonen med ny strategi
  for kjøle- og varmeområdet

En lekket EU-strategi for varme- og kjøleområdet viser at fjernvarme og fornybar energi er sentrale punkter i en energiunion. Fornybar energi skal integreres i oppvarmingen av bygninger, og fjernvarme skal bygges ut i et større område i EU enn det er i dag. Varmepumper nevnes i den lekkede strategien som et middel til å få den voksende andelen av fornybar energi integrert i oppvarmingen. Nesten halvparten av  energiforbruket i EU går i dag til oppvarming og kjøling i bygg. Til tross for dette har ikke fjernvarme og fjernkjøling tidligere vært tema i Brussel. Det har vært en mengde konferanser om kull, olje, gass og elektrisitet og en sjelden gang om transport, men varme og kjøling har aldri vært tema. Dette til tross for at varmesektoren utgjør om lag halvparten av energiforbruket i Europa.

Har HFK en fremtid?

I en tid hvor naturlige kuldemedier fremholdes som det langsiktige alternativet til HFK kuldemedier med høy-GWP, er det flere som spør seg om levetiden for anlegg med lav-GWP HFK. Lwes Stig Ratgs artikkel i Kulde Nr 6

GK overtar Johnson Controls på Sortland

GK Norge AS øker sin kompetanse og kapasitet i kuldefaget på Sortland gjennom overtakelsen av Johnson Controls kuldeavdeling fra 1. januar.
GK overtar driften av avdelingen fra og med 1. januar 2016. Alle 8 ansatte i avdelingen fortsetter som ansatte i GK Norge AS, avdeling Sortland Kulde. Avdelingen vil ledes av Vidar Mikalsen.

Strengere krav til SFP-faktor

Krav til ventilasjonsanlegg har tradisjonelt vært rettet mot luftmengder, varmegjenvinning, støy og termisk komfort. Men dessverre er energi-behovet til transport av ventilasjonsluft som ofte utgjør 15 - 20% av byggets energibehov som regel glemt
For passivhus er SFP-faktor på 1,5 eller lavere for lengst obligatorisk, for nær nullenergi og plusshus er det en selvfølge at man skal enda lengre ned – og med nye energiregler vil det etter alt å dømme bli enda tøffere krav. Men det er ikke som alle vet hvor mye som skal til for å møte dette kravet i praksis. For å redusere SFP-faktor fra 2,0 til 1,5, må man f.eks redusere trykkfallet med ca 160 Pa per luftvei. Da må man begynne å bli ingeniører igjen, ikke sløse bort 30 Pa per bend Man sløser fort  bort 4000 kWh i året i et anlegg  Det kan fort skje hvis kanalnettet utformes ubetenksomt: Å unngå dette handler bare om å bestille riktige deler. Når det likevel skjer stadig vekk, handler det bare om ubetenksomhet.

Ny professor i kuldeteknikk ved NTNU

Det er ikke hvert år det kommer en ny professor i Kuldeteknikk ved NTNU og bransjen ønsker dyktige Armin Hafner hjertelig velkommen.
Ved siden av forelesninger innenfor kuldetekniske fag skal Armin forske på å forbedre energieffektiviteten for prosesser innenfor kjøle- og varmepumpeteknologien. Noe fokus skal også gå til kjøleanlegg for varme strøk på jorden, slik at også folk som bor der kan anvende anlegg med naturlige arbeidsmedier i fremtiden. Les mer i kulde nr. 5

Armin Hafner

Kuldemiljøet ved NTNU
er verdensledende på CO2-kjøling


Norsk forskning er helt i verdensklassen når det kommer til miljøvennlige CO2-kjølemetoder, skriver Teknisk Ukeblad. Et av de kuldetekniske områdene hvor CO2 er mest bruk er i kjøle- og frysedisker i supermarkeder. Her leveres nesten 100 % av nye systemer med CO2. Et annet område hvor CO2 har et stort potensial er i varmepumper for produksjon av varmt tappevann. Jeg ser at andre tar etter det Trondheim gjør, konstaterer Trygve Magne Eikevik, professor ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU På CO2 er vi nok verdens-ledende.
Halvor Røstad

Ny lærebokKuldemontøren 2
- For viderekomne

Kuldemontøren 2 - For viderekomne er skrevet for elever og lærlinger som følger videregående programfag Vg3 for kulde- og varmepumpe- montører, men kan også brukes av fagfolk som trenger faglig påfyll.Boken henvender segsærskilt til kuldemontører som skal jobbe med de naturlige og miljø- vennlige kuldemediene CO2, Propan og Ammoniakk. Boken dekker lære- planen for kulde- og varmepumpe- montørfaget Vg3/ opplæring i bedrift. Den tar for seg alle aspekter av arbeidet med kuldeanlegg fra fjerning av fuktighet i anlegget før idriftsettelse til gjenvinning av kulde- medium fra eldre anlegg. Boken gir detaljerte beskrivelser av komponen- ter og arbeidsprosesser, med særlig fokus på anlegg med kuldemedier som er brennbare eller giftige, eller som opererer under høyt arbeids- trykk.
Pris kr 590 Bestilling ase.rostad@kulde.biz

Verdens største skihall bygges i Oslo

10 minutter utenfor Oslo sen-trum skal det bygges en 36.000 kvadrat-meter stor arena dedikert til lang-renn, alpint og freeski. I tilknyt-ning til anlegget skal det også bygges en stor vinterpark på blant annet skal huse hotell, restauran-ter, leiligheter og skiservice. Selv om planene nå er god-kjent av kommunen må de også god-kjennes i depart-mentet.
Alpinbakke på 505 meter og 40% helling
I tillegg til langrennsløyper, skal hallen også huse en stor alpinbakke på 505 meter med en bredde på 100 meter. Skiheisene skal ha en kapasitet på å frakte over 5000 skikjørere i timen. Alpinbakken får en høydeforskjell på 90 meter og opptil 40 % helling.

Langrennsløype på 2,5 kilometer
Langrennsløypene blir 2,5 km og skal sno seg gjennom anlegget. Så det ser ut til å bli et fantastisk flott anlegg. Hallen 1 blir godt synlig for alle som kjører E6 og den ligger ikke langt fra Gardermoen flyplass og jernbanen ut av Oslo mellom h.h.v. Trondheim og Stockholm.

EUs energimerking av varmepumper

Energimerking av luft-vann og væske-vann varmepumper ble innført i EU med virkning fra 26. september 2015. Energimerking av disse produktene vil bli innført i Norge når ordningen er godkjent i EØS-komiteen. NVE er ansvarlig for energimerking av produkter i Norge og arrangerer et informasjonsmøte den 28. oktober for å informere om nye produkter som nå skal energimerkes. For informasjon og påmelding se NVEs nettsider

Sterkt ønske om enkle, driftssikre løsninger
på mindre gulvvarmeanlegg for boliger.

Variant VVS opplever et tilbakevendende ønske om enkle, driftssikre løsninger på mindre anlegg. Konkurranse mot elektrisk gulvvarme med fokus kun på pris, uten å se på gulvvarmens andre fordeler har tvunget frem enklere og ferdige løsninger på mindre anlegg. Dette betyr at leverandørene må sette sammen prefabrik-kerte løsninger som gir lave arbeidskostnader og mindre rom for feil ved montering. Lekkasjer og feil ved montering kan ofte gi kostnadskrevende service for utførende rørlegger. I svarene på høringsforslag til ny TEK skriver brorparten av aktørene i bransjen at de mener at det er gunstig å legge til rette for mer vannbåren varme.

Dere spør - Vi svarer

Under denne spalten kan leserne i tidsskriftet Kulde spørre fritt om det de lurer på rent faglig. Og dyktige fagfolk som Egill Elvestad, Svein Gaasholt, Stein Terje Brekke, Helge Lunde og Hans T Haukås gir dem  utfyllende svar

Behov for en ny sertifiseringsordning
som omfatter naturlige kuldemedier

Miljødirektoratet har vis forståelse for at det er behov for ny kompetanse blant yrkesutøverne. De har tatt godt imot VKEs forslag om at Miljødirektoratet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) går sammen om å få på plass en sertifiseringsordning som omfatter naturlige kuldemedier, sier daglig leder i VKE, Aud Børset. VKE og Miljødirektoratet vil jobbe sammen for å få denne informasjon ut til bransjen.

Kuldebransjen har gjort jobben sin

Over 98 prosent av de ozonreduserende stoffene er nå faset ut. Målingene av ozonlaget for 2013 bekrefter den positive trenden vi har sett over flere år. Nedbryting ser ut til å ha stoppet opp. Over noen områder er ozonlaget i ferd med å bli tykkere.  Til tross for vellykket utfasing av de ozonreduserende stoffene, gjør stoffenes lange levetid i atmosfæren at det fortsatt tar flere tiår før ozonlaget er restituert til nivået før 1980. Det er ventet at det først vil skje rundt 2050.

Én av fire nordmenn velger varmepumpe  som sin viktigste varmekilde denne vinteren

Én av fire nordmenn oppgir nå at de kommer til å ha varmepumpe som sin viktigste varmekilde denne vinteren.  Ifølge en ny Infact-undersøkelse henvises den tradisjonelle vedfyringen til tredjeplass, mens elektrisk ovn fortsatt er landets mest utbredte varmekilde. Aller mest populær er varmepumpen på Vestlandet og i Midt-Norge, hvor hele én av tre bruker denne formen for oppvarming.  Det står i sterk kontrast til Oslo, hvor beskjedne åtte prosent oppgir at de har varmepumpe som sin viktigste varmekilde.
Spredning mellom aldersgruppene InFact-undersøkelsen, som er utført for strømleverandøren Fjordkraft, viser også stor spredning mellom aldersgruppene.  Tendensen er at jo eldre man er, jo større er sannsynligheten for at man bruker varmepumpe.

Enova med nytt ENØK-tilbud til boligeiere og med god støtte til varmepumper

januar kom Enova med sitt nye ENØK-tilbud til boligeiere: Enovatilskuddet. Gjennomfører du ett eller flere av 12 tiltak fra menyen, tar Enova en del av regningen
.
Slipper å søke på forhånd
Det nye er at du slipper å søke om støtte på forhånd. Det eneste du trenger å gjøre er å gjennomføre tiltaket, og dokumentere utgiftene i den nye boligportalen på enova.no. Det gis også tilskudd til noen nye tiltak og man  øker støttebeløpet for andre tiltak.

5.januar 2015 åpnes en nye boligportalen på nett.
For å ha rett til Enovatilskuddet må fakturaer og kvitteringer være datert tidligst 1.januar 2015. Dagens støtteordning Energitiltak i boliger ble avsluttet 29. desember.

Liste over de tiltakene som støttes gjennom Enovatilskuddet:
Energirådgiver, Luft-vann varmepumpe, Væske-vann varmepumpe, Avtrekksvarmepumpe, Fjerning av oljekjel og -tank, Fjerning av oljekamin og -tank, Biokjel, Bio-ovn med vannkappe, Varmestyringssystem, Solfanger, Varmegjenvinning av gråvann, El-produksjon
Ytterligere informasjon du på.www.enova.no.

Forbud mot bruk av fossil fyringsolje i husholdninger og til grunnlast fra 2020

Men når vil regjeringen sende ut forslaget til forbud mot forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020 på høring?

Tilsyn med bedrifter og reaksjoner fra Miljødirektoratet

Ifølge Miljødirektoratet er det fortsatt mange bedrifter som ikke har papirene i orden. Alle bedrifter som jobber med inngrep i kuldekretsen på varmepumper og kuldeanlegg må søke Isovator AS om å bli f-gass godkjent bedrift. Det har i år blitt gjennomført inspeksjoner på stedet, samt brevkontroller der Miljødirektoratet varsler tvangsmulkt på rundt kr. 30.000,-  hvis de ikke får tilbakemelding innen en gitt

Lærebok i kulde og varmepumpeteknikk

Tittel: Kuldemontøren Vg2 generell innføring
Nelfobutikken er kommet med en ny lærebok på bokmål for kulde og varmeteknikk som dekker læreplanen for Vg2. Boken er tilpasset for elever som ikke kjenner faget fra før. Forfatter er Stig Rath i VKE.
Medlemsprisen er på kr 502,- For andre er den på kr 608,- Bestilling ase.rostad@kulde.biz

Enova med veileder for  installasjon
av energimåling av varmepumper

Varmepumpe med tappevannsprioritering

Veilederen gir råd om installasjon av energimåling på de fleste typer varmepumpesystem. Målgruppen for denne veilederen er installatør av energimåleutstyr og varmepumpeanlegg.

Hvorfor energimåling av varmepumper?
Enova stiller krav om energimåling av varmepumpeanlegg for å gi støtte. Hensikten med kravet er å sikre at kjøper kan kontrollere at anlegget gir den energibesparelsen som er forventet. På denne måten kan både installasjons- og driftsfeil avdekkes.

Hvilke typer varmepumper gjelder veilederen for?
Veilederen gjelder for varmepumper som avgir varme via et vannbasert varmedistribusjonsanlegg for romoppvarming og/eller til oppvarming av tappevann.
Veilederen gjelder ikke for varmepumper som leverer varme direkte til inneluft eller ventilasjonsluft uten vannbasert varmedistribusjon.

Veileder for energimåling finner du på www.enova.no/energimaaler

Lærebok i elektro automasjon
for kulde- og varmepumpeteknikk

Forfatter Roald Nydal
Da faget Kulde- og varmepumpeteknikk hører inn under elektrofaget, kreves det etter hvert en mer grundig kunnskap til den del av elektro-automasjonfaget som naturlig hører inn under kuldeteknikken. Dette ikke minst på grunn av at en stor prosentdel av de feil som oppstår ligger innen det området som omfatter elektrotekniske komponenter. Feilsøking er enklere med gode grunnleggende kunnskaper.
Boken er delt opp i tre emner: Fysikk Elektroteknikk og -Automasjon
1. utgave 2013 ISBN 978-82-996908-6-7
Pris kr 650 ekskl frakt og porto.
Bestilling: ase.rostad@kulde.biz  Tlf  +47 6712 0659

EU med minstekrav
til varmepumpers energieffektivitet

Nye krav fra EU gjør at varmepumpeprodu-senter må øke effektiviteten til de minst effektive varmepumpene. Om produktene ikke holder minstekravene, kan de miste CE-merkingen. Det vil også bli forbudt å importere og selge de dårlige varmepumpene i EU- og EØS-området. De vil neppe bli savnet. Varmepumper skal energimerkes
Varmepumper har nå fått samme type energimerking som man ser på f.eks. vaskemaskiner og kjøleskap. Energimerkeforskriften vil kreve at varmepumper skal merkes med bokstavskalaen fra A som best til G som er dårligst

Grønt returpunkt SRG gir enklere HFK-retur

Nå blir det returmuligheter i bådeOslo, Trondheim, Bergen, Tromsø og StavangerStiftelsen Returgass (SRG) har over flere år diskutert med myndighetene om å finne frem til gode innsamlingsløsninger for brukt HFK.
HFK som er blitt forurenset og som ikke lengre er brukbar skal til SRG på Hokksund. SRG sender gassen videre til destruksjon. SRG har over flere år mottatt jevnlige meldinger fra perso-ner som har gass de har lagret ved avtapping fra små varmepumper, kjøleanlegg o.l. og som de gjerne vil sende til destruksjon. Men pga de høye transportkostnadene og behandlingskostnadene hos SRG finner mange alternativet så lite interessant at SRG ikke mottar gassen. SRG opplyser om at det er forbudt å slippe ut gassen og ved innsending til SRG vil den statlige avgiften bli re-undert.
Grønne Returpukter SRG
Schløsser Møller Kulde  i Oslo, Trondheim Bergen
Moderne Kjøling i Oslo Trondheim
Børresen Cooltech Oslo Tromsø Bergen Stavanger
Schiessl Oslo

EUs nye og omfattende HFC-forbud
vil koste industrien € 72 milliarder i 2030

EU la 5.november frem sitt tredje og mer omfattende forslag om reduksjon av F-gas­ser med høy drivhuseffekt. Dette er topp prioritert av EU fordi det er et viktig tiltak for å redusere drivhuseffekten. EU mener at det ikke vil skade konkurranseevnen for europeisk industri. EPEE støtter en rask avslutning av revisjonen og før valget til Europaparlamentet i 2014, for å sikre rettssikkerhet for sine medlemmers virksomhet. Imidlertid vil et slikt forbud mot HFK, som foreslått av Europa parlamentet, være en kraftig belastning for industrien. Det vil føre til ekstra kostnader på opp til € 72 milliard i 2030. Søreuropeiske brukere vil bli spesielt hardt rammet, da over 80 % av disse kostnadene vil gjelde aircondition.

Kulde Forside 2
Kuldebransjens eget bibliotek


Her finner du de siste 12 års utgivelser av tidsskriftet Kulde og Varmepumper med mye nyttig fagstoff

Trykk her

Bygg bro mellom bransje og forskning

BroDet har de siste årene blitt et større gap mellom det som foregår på forskningsinstitusjonene og universitetene og kuldebransjen. Tidligere var professorene og de øvrige ved instituttene mer ute i bransjen på møter, seminarer og konferanser. Nå er det dessverre omtrent bare internasjonal publisering på engelsk som styrer Forskningsrådet gjennom bevilg-ninger. Det er ingen eller liten bonus å hente ved publisering rettet direkte mot bransjen gjennom tidsskrifter eller på møter og lignende.

Energieffektivisering den nye trenden

ViftePå messen Chillventa i Nürnberg i oktober var det en meget klar trend. Det er økende fokus på energi-effektivitet og energisparing. Dette gjelder ikke minst mer energieffektive vifter hvor man kan redusere energ-iforbruket med opp til 60 % og pum-per med et energiforbruk som er redusert til det halve. Også når det gjelder utviklingen av styrings-systemer og mer bruk av konvertere er det utvikling på gang. Det er helt klart at det er mye å hente på dette område. Det holder ikke lenger bare å oppnå de riktige, lave temperaturer. Brukerne vil også kreve energieffektive anlegg.      

Stor fordel med tidlig praksis

Tidlig praksisMange elever i yrkesfaglig utdanning opplever utdanningen som for teoretisk og lite meningsfylt. En løsning kan være å gi elevene arbeidslivspraksis tidligere i utdanningen.Dette sier forsker Hilde Hiim, som er førsteamanuensis ved
Høgskolen i Akershus, og har ledet et omfattende aksjonsforskningsprosjekt i samarbeid mellom høgskoleforskere og yrkesfaglærere.

 

 

 

 

 

Produktnytt Trykk her for produktnytt

Elektronisk deklarering for avfall fra 1. mai

Fra 1. mai er det slutt på deklara-sjonsskjema på papir, dette medfører at alle som tidligere har brukt papir-deklarering må gå over til elektronisk deklarering. Alle virksomheter som har mer enn én kilo farlig avfall har plikt til å levere dette minst én gang per år til et lovlig mottak for farlig avfall (SRG). Ved levering må avfallet deklareres elektronisk.

Avfallsdeklarering.no

Avfallsdeklarering.no er den elektron-iske løsningen for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Løsningen er primært laget for avfallsprodu-senter og avfallsmottakere som har plikt til å deklarere og ta imot farlig avfall og radioaktivt avfall.

Nye avgiftssatser på HFK og PFK i 2016

HFK og PFK avgiftssatser har økt med 8,2% i 2016, dvs. fra kr. 354 til kr. 383 per tonn CO2-ekvivalenter.

NOVAP  F-gass kurs

27. - 30. august
5. - 8. september

Alle som jobber med luft-luft-varmepumper må være f-gass godkjent for å kunne jobbe lovlig.

eurammon Symposium 2016

June 23rd-24th, 2016
Schaffhausen, Switzerland

Symposium 2016:  “Path into a green  future - Natural Cooling in the food and retail industry
Renowned lecturers from indepen-dent institutions as well as inter-national companies will inform about the legal framework in the EU, cu-rrent market trends and future-oriented application examples in the field of food refrigeration.
karin.jahn@eurammon.com
www.eurammon.com

Varmepumpeservice i Kristiansand Panasonic distributør

Varmepumpeservice i Kristiansand blir ny offisiell distributør for Panasonic sin varmepumpesatsing i Norge.

Norsk Kulde konkurs

Norsk Kulde AS hadde driftsinntekter på 45 millioner, men nå er de kon-kurs Konkursen ble åpnet av Senja tingrett tirsdag 22.mars.
Selskapet hadde driftsinntekter på rundt 45 millioner kroner i 2014, men endte med et negativt resultat på rundt tre og en halv million kroner.  Året før var underskuddet på 1,1 millionerkroner. Driftsresultatet endte på 36 millioner.Selskapet har 13 ansatte.
Konkurs nummer to
Norsk Kulde AS tok over drifta etter Norsk Kulde Finnsnes AS som gikk konkurs i mai 2013. 25 ansatte ble den gangen berørt av konkursen

Arne Dalseng overtar BFSN igjen


Steinar Stensson avslutter som daglig leder for Bransjefor-ening for Storkjøk-kenleverandører (BFSN) i Norge. Styreleder og tidligere daglig leder Arne Dalseng blir arbeidende styre-leder i en overgangsperiode.

Varmepumpekonferansen

Oslo 8 - 9 mars
Quality Hotell Fornebu
novap@novap.no

Energiøkoknomiske og komfortable gulvvarme-løsninger

Mandag 14. mars 2016 kl 15:00.
Norsk Varmeteknisk Forening i Eikenga 13, 0579 Oslo (Haslevangen 45 B).

VedMorten Øren, administrerende direktør i Roth Nordic AS.

De nye tekniske byggeforskriftene, den såkalte «TEK 15», trådte i kraft fra nyttår 2016. På dette faglige medlemsmøtet vil Morten Øren i Roth Nordic presentere de nyeste gulvvarmeløsninger, som er tilpasset de nye tekniske byggeforskriftene, til det beste for økonomi og miljø.
Påmeldingrolf@nvf.no
Tlf. 909 82 948.
Det er ingen deltakeravgift.

Ingen søkere til Gustav Lorentzens stipend

Det ble på årsmøtet 2015 vedtatt at kr. 10.000,- skal deles ut fra stipendet. Søknadsfrist ble satt til 31.12.2015, men dessverre var det ingen som søkte. Det vil bli ny utlysning i 2016 med søknadsfrist 1.5.2016 som er iht vedtektene. Se Kulde Nr 1 side 51

Mostra Convegno Expocomfort 2016

15. til 18. mars i Fiera i Milano
Det er over 2000 utstiller og 150.000 besøkende på Mostra Convegno i Milano
Det er bare noen få uker igjen til starten av den 40. Mostra Convegno Expocomfort, MCE, verdens ledende vvs-utstilling dedikert til bolig- og industrianlegg, aircondition og fornybar energi.

Schiessl og Güntner utvider samarbeidet i Norge.

I nært samarbeid ed Güntner tilbyr Schiessl AS hele Güntners varme-veksler sortiment for kommersiell kjøling, industri og offshore

Thore Sydtangen har
etablert selskapet Enøk AS

Thore Sydtangen, mest kjent som daglig leder i CTC Ferrofil frem til august i fjor, har startet eget råd-givningsselskap Enøk AS. Der skal Sydtangen tilby rådgivertjenester innenfor energiforbruk og varmt-vannsforsyning i større bygg.

Ikke glem varmtvannet

Med en varmepumpe og en akkumu-leringstank kan du lett spare rundt  50 % av energiforbruket. I en boligblokk med 40 normal- leiligheter vil årsbehovet være cirka 120 000 kWh til varmt forbruksvann. Ved å installere en 20 kW væske-vann varmepumpe med en tilpasset akkumulering, vil man kunne redusere kWh forbruket med rundt 50 prosent. Med luft-vann varmepumpe vil besparelsen være litt mindre, men investeringen er også lavere.

GK overtar Johnson Controls på Sortland

GK Norge AS øker sin kompetanse og kapasitet i kuldefaget på Sortland gjennom overtakelsen av Johnson Controls kuldeavdeling fra 1. januar.
GK overtar driften av avdelingen fra og med 1. januar 2016. Alle 8 ansatte i avdelingen fortsetter som ansatte i GK Norge AS, avdeling Sortland Kulde. Avdelingen vil ledes av Vidar Mikalsen.

Flatmo Inneklima har stor suksess med varmepumper

Daglig leder Kenneth Flatmo i Flatmo Inneklima AS er blitt en suksessfull gründer på salg og service av varme-pumper. Firmaet gjør i dag million-suksess på salg og service av varme-pumper. Nå har Flatmo Inneklima AS flyttet virksomheten fra Råholt til Minnesund.

ENOVA overtar energi-merkeordningen og ordningen med kontroller av tekniske anlegg fra 1. juli

Olje- og Energidepartementet (OED) har besluttet å overføre fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) til Enova med virkning fra 1. juli 2016:

Børresen Cooltechs prisbok 2016

I februar 2016 sendte firmaet ut sin helt nye prisbok til alle kunder. Den nye boka kommer i farger og er full av spennende nyheter. Man vil blant annet finne QR-KODER som gir umiddelbar tilgang til teknisk underlag på hundrevis av produkter!

Beijer Ref kjøper britisk kjølegrossist og blir mark-edsledende i Storbritannia

Det svenske kylkonsernet Beijer Ref AB har kjøpt alle aksjene i den britiske kjølegrossisten HRP Ltd.Beijer Ref eide fra tidligere 44 % av HRP ved at de i 2009 kjøpte Carrier Corporations kjølegrossist virksomhet i Europa og Syd Afrika.

Manglende energimerking av klimaanlegg gir bøter

NVE har vedtatt tvangsmulkt til eiere av åtte yrkesbygg som manglet energiattest eller energivurdering av klimaanlegg. Dette er resultatet av en kontroll av over 90 yrkesbygg der det ble funnet én eller flere mangler i to tredjedeler av bygningene.

Suksesskriterier ved å bytte fra oljefyr til varmepumpe

Gjermund Vittersø's korrigerte artikkel om å bytte fra oljefyr til varmepumpe i Kulde Nr 5 kan du lese her

Varmepumpekonferansen 2016

Hold av 8. og 9.mars 2016
for det årlige høydepunktet i varmepumpebransjen!

Luft til luft og f-gass kurs i 2016

Her er en oversikt over datoer for kurs i januar og februar 2016. Vi minner om at alle NOVAPgodkjente for- handlere som jobber med luft til luft varmepumper må være f-gass god- kjent for å beholde sin oppføring på varmepumpeinfo.no.

F-gass kurs:

9. - 12. januar
18. - 21. januar
8. - 11. februar
15. - 18. februar
2. - 4. april
 
Luft til luft kurs:
3. - 5. februar
29. - 31. mars

Skolens energibehov er bare på 37 kWh/m2 pr år!

Frydehaug i Drammen har muliggjort dette ved bruk av solfangere og varmepumpe i et optimalt samspill i kombinasjon med en bygningskropp. 20. oktober ble et splitter nytt skolebygg til 260 millioner kroner høytidelig åpnet i Drammen. Skolen er bygget for 100 elever og 110 ansatte og har lokalisering på samme sted som den gamle skolen ved Frydenhaug gård. Skolen er et Future Built-prosjekt og er bygget som et energieffektivt passivhus.

Etableres Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk i Telemark?

Ved Nome videregående skole, avd. Søve i Telemark arbeides det med sik-te på å få etablert Vg2 Kulde- og var-mepumpeteknikk innenfor Elektrofag ved Notodden videregående skole. Fylkestinget vil ta stilling til om grunnlaget er tilstrekkelig dokumen-tert til at dette skal bli etablert.  Tilbudet springer ut av lokale initiativ

Utfordringer med den nye F-reguleringen

Den nye reviderte "F-Gas Regulation" vil med sine direkte og indirekte forbud bli en stor utfordring for kjøle- og aircondition bransjen

Eierskapet av fagskolene bør overføres fra fylke til stat

Overføring av eierskapet av fagsko-lene fra fylkeskommunene til staten er et av forslagene fra fagskole-utvalget. I desember overleverte utvalget en offentlig utredning (NOU) om dette til kunnskapsminist-eren.Revidert utgave av NS 3031 Det er gjennomført en mindre revisjon av NS 3031 for beregning av bygningers energiytelse, og nå er den nye utgaven av standarden klar.

Miljødirektoratet fortsetter med tilsyn hos installatører

Norsk Varmepumpeforening får stadig meldinger fra medlemsbedrifter om tilsyn som utføres av Miljødirektoratet. For å hjelpe bedrifter med å få på plass bedriftsgodkjenning har NOVAP i samarbeid med VKE utviklet et internkontrollsystem som tilfredsstiller alle krav i f-gass forordningen.

Ta F-gass eksamen
hos Moderne Kjøling

ModerneKjolig F.gass Ta F-gass sertifikat i kategori 1 - kjøle-montør - ved Moderne Kjølings eksamenssenter i Oslo. Vi har ledig plass på teorieksamen og praktisk eksamen på våre 4 prøverigger.
Les mer om eksamen og meld deg opp i dag på www.f-gass.no.


Vi kaster mat for 10 milliarder kroner i året

Hvert år kaster vi i Norge over 300.000 tonn mat som kunne ha vært spist, ifølge ForMat-prosjektet og Østfoldforskning.  Produsenter, grossister og butikker står riktignok for noe av denne mengden, men forbrukerne må også være sitt ansvar bevisst: De står nemlig for hele 255.000 tonn.
Spiser man opp maten sin, kan en familie spare mange tusen kroner i året.

Strengere kontroll med kjøletårn

For å forebygge legionellautbrudd bedre innføres det nå strengere kontroll med kjøletårn og luftskrubbere. Dette er de installasjonene med høyest smitte- og spredningspotensiale for legionella. Virksomheter som har kjøletårn og luftskrubbere får plikt til innhente vurdering fra et akkreditert inspeksjonsorgan.

Forbrukere har urealistiske forventninger til ferskhetsgraden av fisk

Norske forbrukere har urealistiske forventningertil ferskhetsgraden på fisk i butikk. De tror de bare liker «helt fersk»fisk, det vil si inntil fire dager gammel. Blindtester i viser at for-brukerne ser og smaker liten forskjell på torsk to tilfemten dager etter fangst.

Vil gjøre det dyrere å bruke varmepumpen på kalde dager

Folk bør betale mer for maksfor-bruket av strøm fordi varmepumper bidrar til å sprenge nettkapasiteten, hevder Statsnett Luft-luft varme-pumper er et eksempel på enøktiltak som øker behovet for å bygge mer kraftnett, sa Statnetts Trond Jensen

Vil lage håndbok i energieffetivisering for utførende

Lavenergiprogrammet ønsker å utvikle en praktisk håndbok eller applikasjon for smarttelefoner for håndverkere og andre som er i nær kontakt med bolig-eiere i forbindelse med rehabilitering av boliger. .

Vil du gi bort Kulde og Varmepumper til dine venner?

Dine venner kan motta fagbladet Kulde og Varmepumper helt gratis et halv år og uten  forpliktelser Send bare inn en e-mail til  ase.rostad@kulde.biz for dem du ønsker skal få bladet, så ordner vi resten. Tilbudet er uforpliktende for både deg og mottaker.

CO2 kompendie

CO2 kompendium

Kompendiet omhandler medie-egenskaper, prinsipielle tekniske løsninger, bruksområder, sikkerhet, hovedkomponenter og rør dimensjo-nering.
Pris kr 350 inkl porto og eksp.
Prisen er for medlemmer og ikke-medlemmer får et påslag på kr 200,-
Norsk Kjøleteknisk Forening,
Tlf: 22 70 83 00, Fax: 22 70 83 01, post@nkf-norge.no

KULDEPORTALEN
www.kulde.biz har 8500 besøkende pr måned

Statsbygg om ammoni-akk i komfortanlegg

Kuldemedier i kuldeanlegg og varmepumper har kommet i fokus de siste årene pga kunstige mediers miljøskadelige virkning. Ammoniakk er et naturlig medium, og har lenge vært benyttet i industrielle anlegg. Det vurderes nå¨som interessant også i komfortanlegg, men mediet stiller spesielle krav til sikkerhetstiltak, anleggsutforming og maskinrom..

Islandsk hjemmeside

Den islandske kjøleforeningen Kælitæknifelag Islandshar opprettet sin egen hjemmeside www.kti.is

Samarbeide

Nyttig internasjonalt Kuldeforum


På et internasjonalt kuldeforum kan man få svar på mange tekniske spørsmål ved at forumets medlemmer gir deg sitt svar.
web adressen til et kuldeforum er
http://www.refrigeration-engineer.com/

Last ned Heat Pump Centre Newsletter gratis

HOC Newsletter


Tidligere nummer av Kulde

Technoblock

 

s

Novemakulde6

NSI

EcofrigoDaikin

Alminor

greenandcool

Thermocold2

ThermiaGK Kulde

Cimberio


NYTT !! 
HFO
1234ze

VARMEPUMPER  10-400 kW
CHILLER ANLEGG 7-380 kW
COOLING UNITS 10-140kW
GWP<1
Avgiftsfri
www.frigortek.com
mail@frigortek.dk
+45 70 23 48 11

Foreninger

NOVAP2
NKF.Smal

VKE Smal